Referat fra Frivilligrådets årsmøde d. 27. februar kl. 17-20 i Rønde Idrætscenter

 

Velkomst ved Formanden for Frivilligrådet, Frode Munch

 

Valg af dirigent

Til dirigent foreslog Frivilligrådet Chef for Kultur og Borger, Ole Wolf, som blev valgt med applaus.

 

Tale ved Næstformanden for Udvalget for plan, udvikling og kultur, Ole S. Hansen.

Med et indledende blik på det generelle frivillige engagement i Syddjurs, sendte Ole S. Hansen en stor tak til de mange fremmødte frivillige, for deres store indsats som de yder til glæde for de som har allermest brug for det og til glæde for hinanden.

Derpå opridsede han de væsentligste ændringer med de nye retningslinjer og forretningsorden for Frivilligrådet som Udvalget for plan, udvikling og kultur godkendte den 2. oktober 2019. Herunder ændringer inden for § 18 tilskud og repræsentantskabet i Frivilligrådet.

Afslutningsvist fremhævede han Frivilligrådets mange nye initiativer i løbet af 2019 som alle indikerer at Frivilligrådet i Syddjurs har ambitioner for området og arbejder med udvikling, med en efterfølgende tak for indsatsen.  

 

Årsberetning for 2019 ved Formand for Frivilligrådet, Frode Munch

Årsberetning vedlægges som bilag.

 

Workshop om idéer til Frivilligrådets indsatser i 2020

Ved de forskellige borde blev der idégeneret inden for Frivilligrådets vision 2020. Ved hvert bord sad repræsentanter fra Frivilligrådet og tog notater og supplerede debatten.

Alle inputs fra workshoppen blev indsamlet til Frivilligrådets videre arbejde med visionen for 2020.

 

Debat i salen 

Ved en debat i salen, fik fremmødte mulighed for at stille spørgsmål til Frivilligrådet, Administrationen samt fremmødte politikere fra Udvalget for plan, udvikling og kultur.

Her blev der bl.a. spurgt ind til besparelserne på § 79 området, baggrunden for ændringerne i retningslinjerne og forretningsordenen, forskellen på § 18 Hovedpuljen og § 18 Udviklingspuljen og en efterspørgsel efter hjælp til foreningerne kan få f.eks. pressemeddelelser i avisen. Frivilligrådet og Administrationen tager indlæg i debatten til efterretning.     

 

Vejledning i de nye retningslinjer for § 18 puljen ved Chef for Kultur og Borger, Ole Wolf

Som hjælp og vejledning til de fremmødte foreninger, præsenterede Chef for Kultur og Borger, Ole Wolf de nye retningslinjer og forretningsordenen. Her kom han bl.a. ind på specificeringen af målgruppen, for hvem der kan søges om tilskud til, ændringer i ansøgnings- og behandlingsprocedure og nye krav til indholdet i redegørelser for anvendelsen af tilskud. Han annoncerede i øvrigt at der i løbet af foråret vil blive udarbejdet nye skemaer og vejledninger som vil fremgå på syddjurs.dk.   

I anden del af præsentationen, forklarede Ole Wolf hvordan sammensætningen af Frivilligrådet er blevet ændret, hvor rådspladserne er blevet ligeligt fordelt mellem de tre interesse- og virkeområder for at sikre en bred repræsentation i rådet. Herunder en indføring i hvordan valgproceduren er blevet opdelt i tre valghandlinger – én inden for hvert interesse og virkeområde.

 

Valg til Frivilligrådet 

Opstillede kandidater under område 1: Ældre og ensomme

  • Frode Munch, OK Klubben i Ebeltoft

Opstillede kandidater under område 2: Børn og unge

  • *ingen*

Opstillede kandidater under område 3: Andre, herunder handicapområdet, humanitære foreninger m.fl.

  • Jørgen Bang, Dansk Blindesamfund
  • Anne-Lise Vester, Gigtforeningen

Valgresultat

Område 1: Frode Munch blev valgt til rådet ved fredsvalg. Der er endnu en tom suppleantplads.

Område 2: Ingen valghandling. Der er endnu en tom plads i rådet og en tom suppleantplads.

Område 3: I et kampvalg vandt Jørgen Bang en plads i rådet med 11 stemmer, mens Anne-Lise Vester blev valgt til suppleant med 2 stemmer. Områdets pladser er fuldt besat i rådet.

Til de tomme pladser i rådet, kan Udvalget for plan, udvikling og kultur, udpege resterende medlemmer, for at opnå et fuldt Frivilligråd. Administrationen vil frem til Frivilligrådets konstituerende møde, forsøge at finde relevante kandidater til indstilling ved Udvalget.  

 

Oplæg ved to tidligere tilskudsmodtagere af § 18 midler

Repræsentanter fra henholdsvis Landsforeningen for Bedre Psykiatri og Red barnets Familieoplevelsesklub fortalte hver om deres frivillige sociale arbejde. Her kom de bl.a. ind på foreningernes formål og målgruppe, og hvordan de med forskellige indsatser forsøger at gøre en forskel for disse. De delte erfaringer og udfordringer gennem fortællinger, og gav på den vis et indblik i hvad det vil sige at udføre frivilligt socialt arbejde.     

                                                                                                                                                       

Afslutning med fællessang og Boblberg-konkurrence

Dagen blevet rundet af med et mindre indslag fra Boblberg, som hele aftenen deltog med en stand, efterfulgt af en fællessang.