Årsberetning for 2019 ved Frivilligrådets formand, Frode Munch

           

Årsberetning for 2019 indeholder følgende emner

  • Rådsmedlemmer
  • Formål
  • Årshjul
  • Økonomi
  • Frivillig Fredag
  • Dialogmøde med PUK-udvalget     
  • Visioner 2020 – 2021

 
Rådsmedlemmer
Frivilligrådet har i 2019 bestået af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Medlemmerne er valgt som repræsentanter fra forskellige foreninger eller organisationer i kommunen.
Det er intentionen at rådets sammensætning afspejler frivilligområdet i Syddjurs kommune dvs. både ældreområdet – børn- og ungeområdet samt andet herunder handicap- og flygtningeområdet. Desværre var der ikke nogen kandidater til børn- og ungeområdet og PUK-udvalget måtte derfor udpege Michael Møller Jensen. Det til trods er området fortsat underrepræsenteret men nu har den nye valgprocedure rettet op på denne skævhed. Rent geografisk har vi i 2019 været sådan nogenlunde repræsenteret i de forskellige geografiske dele af kommunen. Dette er vigtigt, da vi så har muligheden for at få viden i hvad der sker på frivilligområdet i alle dele af kommunen når vi skal behandle ansøgninger.

Formål

Frivilligrådets formål er, i et samarbejde med kommunen, at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i Syddjurs Kommune i sammenspil med borgerne. Rådets opgaver består i at indstille fordeling af midler fra §18-puljen (tilskud til frivilligt socialt arbejde), at arrangere Frivillig Fredag og generelt styrke og udvikle det frivillige og sociale arbejde i kommunen.
 
Årshjul
For at rådet kan opfylde formålet er der udarbejdet en arbejdsplan som vi kalder årshjulet. Det er et godt redskab til at få overblik over rådets aktiviteter og møder. I 2019 har vi holdt 4 ordinære og 3 ekstraordinære rådsmøder. Årsagen til ekstraordinære møder er bl.a. at vi har fået nye retningslinjer og revideret forretningsordenen. Nu har vi fået en mere klar beskrivelse af rådsmedlemmers rolle i forhold til §18 puljen og generelt at opfylde formålet med rådet. Referat fra disse møder er offentlig tilgængelig på Syddjurs Kommunes hjemmeside under råd nævn.


Økonomi
Det primære – og måske også den vigtigste opgave ifølge formålet er at indstille til PUK udvalget hvordan de såkaldte paragraf 18 midler skal bevilliges til de lokale foreninger eller organisationer og er herefter kun en ekspeditionssag for udvalget at godkende indstillingen.
I 2019 har vi udbetalt af den ordinær pulje 559.000 og 122.000 fra udviklingspuljen - eller i alt 681.000 - alt i alt 112.000 mere end året før. Ud over disse udbetalte tilskud er der også anvendt midler til administration, FrivilligFredag og andre aktiviteter udført af Frivilligrådet.
På rådsmødet i november behandlede vi ansøgninger vedrørende 2020 på ca. 827.000 kroner og bevilligede ca. 500.000
På grund af at aktivitets-centrene ikke fremover får tilskud fra §79 puljen - kan de i stedet for søge §18 midler. Derfor vil der komme et ukendt antal ansøgninger i løbet af 2020.
 
Frivillig Fredag
Frivillig Fredag blev traditionen tro afholdt den sidste fredag i september og også som vanligt her i huset.
Der var sat fokus på os frivillige og som noget nyt sat ekstra plads af til børn og unge som for eksempel E-sport - Krop-amok samt Red Barnet - i alt 18 foreninger var repræsenteret med en stand.
Ole Rasmussen, leder af Muskelsvindfondens Center for Frivillighed og Ledelse - talte om ledelse og anerkendelse af frivillige. Frivilligrådet var vært for kaffe, te og kage og ikke mindst sund frugt. Der var harmonikamusik under frivilligcaféen hvor hallen summede af frivillige kræfter der mødtes for at få en snak og dele erfaringer med kolleger. En stor tak til den arbejdsgruppe der har lagt mange timer i dette arrangement.
 
Dialogmøde med PUK-udvalget
Frivilligrådet holdt et dialogmøde med PUK-udvalget i september hvor vi havde en god og konstruktiv dialog.
Frivilligrådet var repræsenteret ved formand, næstformand samt Lene Jensen og Michael Møller Jensen.
Vi fremførte ønsket om flere midler til at være proaktive i forhold til de såkaldte ”foreningsløse” og oprettelse af ”Dialog-centre for frivillige”. Vi fremsatte ønsket om PUK-udvalgets holdning og forventninger til vort arbejde. Til det sidste bad PUK-udvalget om vore ønsker til en strategi.
Frivilligrådet vil på baggrund af dialogmødet fortsat arbejde mere proaktivt, have et øget fokus på interesse og virkeområdet ”børn og unge” samt have en øget opmærksomhed på fuld benyttelse af puljemidlerne.
 
Visioner 2020 – 2021
Frivilligrådet besluttede ved rådsmødet i juni 2019, ikke at afholde de vanlige dialogmøder i efteråret, da de tidligere år har været ringe besøgt.
I forlængelse heraf, besluttede Frivilligrådet ved rådsmødet i august 2019 at det vil være mere synlige og i en tættere dialog med de foreninger der yder frivilligt socialt arbejde. Dette gøres ved at
rådsmedlemmerne besøger udvalgte foreninger hvor de mødes med de frivillige der hvor de ér. Både de foreninger som tidligere har søgt om § 18 midler og de som aldrig har søgt om § 18 midler.
 
Desuden har to repræsentanter fra Frivilligrådet sammen med konsulent fra Kultursekretariatet, deltaget ved konferencen ”Lokale Frivilligråd i dag og i morgen”, med henblik på at samle yderligere inspiration til udvikling af Frivilligrådets arbejde.
Alle disse initiativer afspejler Frivilligrådets øget fokus på at opprioritere arbejdet med § 2 i Frivilligrådets retningslinjer og forretningsorden:
 ”Samarbejdet mellem kommune og Frivilligrådet har til formål at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i Syddjurs Kommune i samspil med foreninger, frivillige og
borgere.”
 
Rådets visioner kan opsummeres i følgende 4 punkter:

  1. Frivilligrådet vil arbejde for at skabe et bedre samarbejde mellem Frivilligrådet og virkeområdet ”børn og unge”

2. Frivilligrådet vil arbejde for at skabe større synlighed omkring Frivilligrådets aktiviteter.

3. Arbejde for at Frivilligrådet bidrage til udvikling af det frivillige sociale arbejde

4. På baggrund af evalueringer og erfaringer fra tidligere år og med inspiration fra andre kommuner, vil Frivilligrådet nytænke markeringen af Frivillig Fredag.

 

Til slut har Frivilligrådet et stort ønske og vision for 2021

Nemlig etablering af ”frivilliges dialogcentre” lokalt rundt i Syddjurs, som steder hvor foreninger og frivillige kan netværke og møde medlemmer fra Frivilligrådet til hjælp og vejledning til § 18 området.

Vi har en forventning om at der er mange frivillige der gerne vil møde et menneske bag Frivilligrådet og få sat et ansigt på.

 

Endelig skal der lyde en tak til alle frivillige som gør en forskel – ligeledes tak til frivilligrådets medlemmer for deres store arbejdsindsats i det forgangne år – også en kæmpe tak til kommunale medarbejdere som vi har haft kontakt til i dagligdagen i særdeleshed Pia og Stinne

Hermed giver jeg ordet tilbage til dirigenten