Definition af frivilligt socialt arbejde

Frivilligt arbejde er den aktivitet eller handling, en frivillig person udfører.

Det frivillige sociale arbejde har mange ansigter og udspiller sig i både små og store netværk af uformelt og formelt organiserede aktører. Frivilligt socialt arbejde opfattes i denne sammenhæng som en indsats, der:

 1. er frivillig.
  • Det vil sige, at aktiviteten udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang.
 2. er ulønnet.
  • Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, for eksempel transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde.
 3. er til gavn for andre end én selv, ens familie eller vennekreds.
  • Herved afgrænses frivilligt arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde, omsorg for familiemedlemmer og venner.
  • Det at deltage i en selvhjælpsgruppe eller lignende opfattes derfor heller ikke som frivilligt socialt arbejde, med mindre man er tovholder, instruktør eller underviser i aktiviteten.
 4. er formelt organiseret
  • Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, for eksempel at følge en handicappet person over gaden og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde. Det anerkendes dog samtidigt, at sociale frivilliginitiativer kan opstå som uformelt organiserede aktiviteter i kortere, afgrænsede perioder.
 5. er rettet mod kommunens udsatte borgere i alle aldersgrupper
  • Specielt de grupper af vanskeligt stillede personer, som uden den rette støtte og opbakning har risiko for at ende som isolerede og socialt udsatte uden tilknytning til samfundet.

Udsatte:

Betegnelsen socialt udsat er en kompleks og relativ størrelse. Følgende forhold kan være af betydning for om en person er i risikozonen for at ende i en socialt udsat livssituation: Manglende uddannelse og arbejdstilknytning, økonomisk fattigdom, hjemløshed, isolation, ensomhed og manglende netværk, kriminalitet, personlige og familiære problemer/kriser, traumer og omsorgssvigt, psykiske sårbarhed, isolerede ældre.

Listen er ikke udtømmende.

Betegnelsen udsat i forbindelse med frivilligt socialt arbejde omfatter mennesker:

 1. der har behov for støtte og hjælp fra deres omgivelser, fordi de befinder sig i en vanskelig livssituation, der truer deres sociale funktion/liv/netværk.
 2. som ikke har de fornødne ressourcer til at håndtere disse udfordringer og problemer på egen hånd.
 3. der som følge af alder taber familierelationer, vennekreds og ægtefælle, bliver isoleret og står udenfor et socialt netværk.
 4. som er udviklingshæmmede eller har psykiske handicap, der hæmmer deres tilknytning til sociale netværk.