Kulturpuljen

Ansøgning og retningslinier


Kulturpuljen yder støtte til nyskabende, inspirerende og kulturelt forankrende aktiviteter til fremme, synliggørelse og udvikling af kulturlivet i Syddjurs Kommune.

Hvem kan søge
Alle borgere, foreninger, organisationer og kommunale institutioner, samt personer med adresse i Syddjurs Kommune eller med et klart, dokumenteret tilhørsforhold til kommunen.

Principper for tildeling
Syddjurs Kommunes Udvalg for Plan, udvikling og kultur har den overordnede kompetence til at bevilge tilskud. Udvalget har særligt fokus på
projekter og tiltag der fremmer kulturtilbuddet til børn og unge
tiltag der er med til at sikre et varieret udbud af kulturtilbud decentralt i kommunen
aktiviteter, der er med til at fremme samarbejdet mellem foreninger, institutioner, erhvervsliv og/eller andre kulturaktive
kulturevents, som kan profilere Syddjurs på kultur, natur og miljøområdet
Generelt gælder, at tilskud fra puljen skal være målrettet bredt.
Kommercielle formål støttes ikke.

Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger over kr. 25.000 - behandles på udvalgsmøder i februar, maj, august og november. Ansøgninger skal være tilsendt Kultursekretariatet minimum 2 uger før udvalgsmødet.

Ansøgninger under kr. 25.000 - af hensyn til mere spontane gode idéer, kan ansøgninger under kr. 25.000 afgøres administrativt.


Hvordan søger du
Ansøgning sendes til syddjurs@syddjurs.dk. att. Kulturpuljen og skal indeholde flg. oplysninger:

  • navn, adresse og CPR eller CVR-nummer på den ansvarlige for projekt og økonomi

  • projektets titel, formål og indhold, målgruppe samt ansøgt beløb

  • kort argumentation for ansøgningen

  • oplysning om forløb og tidsplan

  • det samlede budget inkl. finansieringsplan samt oplysning om der er søgt eller bevilget støtte fra anden side

Der skal aflægges regnskab og beretning samt gerne fotos/en kort videosekvens for arrangementet/aktiviteten senest otte uger efter den udmeldte projektafslutning.

Bevilgede tilskud, som ikke er anmodet udbetalt inden regnskabsårets afslutning bortfalder.

Alle ansøgere modtager et skriftligt svar på ansøgningen.