§18 midler

 

Praktiske informationer om ansøgning

Hvordan:

Indsend ansøgning og budget ved at udfylde skemaet som findes her.

Hvornår:

Hovedpuljen har ansøgningsfrist d. 15 september for næstkommende år.

Udviklngspuljen kan ansøges løbende til nye intiativer og spontane indsatser (forvent op til 2 måneders bahandlingstid)

 


Vejledning til ansøgning af tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18 midler

Indledende

Denne vejledning er udformet på baggrund af ”Retningslinjer og forretningsorden for Frivilligrådet Syddjurs Kommune”, som findes her.

Formål med § 18

Hvert år uddeler Syddjurs Kommune midler til støtte af frivilligt socialt arbejde (efter servicelovens § 18), med henblik at styrke og støtte op omkring den indsats frivillige yder i arbejdet for at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer blandt udsatte borgere.

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for den frivillige indsats og aktiviteter, som de frivillige organisationer, foreninger, netværk og grupper af frivillige yder inden for det sociale område.

Eksempler på frivillige sociale aktiviteter:

 • Rådgivning, f.eks. telefonrådgivning
 • Besøgsvennetjenester
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Ledsageordninger på frivillig basis
 • Foreninger der organiserer selvhjælpsgrupper
 • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende
 • Krisecentre
 • Sociale caféer, væresteder, og andre samværsaktiviteter
 • Sociale aktiviteter, f.eks. med udsatte unge eller etniske minoriteter eller i boligområder
 • Brugerorganisering, f.eks. for hjemløse eller mennesker med misbrug

Hvem kan søge?

Alle der varetager specifikke, afgrænsede frivillige sociale indsatser og aktiviteter i Syddjurs Kommune kan søge om tilskud fra § 18. Dette kunne for eksempel være

 • Lokale frivillige sociale foreninger og organisationer
 • Landsorganisationer med lokalorganisationer i Syddjurs Kommune, eller landsorganisationer der laver aktiviteter for borgere i Syddjurs Kommune.
 • Netværks- og selvhjælpsgrupper
 • Idrætsforeninger der specifikt arbejder med aktiviteter rettet mod målgruppen for frivilligt socialt arbejde 

Kommunale og statslige institutioner eller foreninger med demokratiundergravende virksomhed kan ikke ansøge.

Målgruppe – socialt udsatte borgere, bosat i Syddjurs Kommune

Det er i høj grad målgruppen der er med til at afgøre, om aktiviteten eller indsatsen ligger indenfor det frivillige sociale område. Målgruppen er borgere bosiddende i Syddjurs Kommune som er socialt udsatte – eller er i særlig risiko for at blive det.

 • Børn og unge med særlige udfordringer
 • Ældre som er særligt udsatte eller ensomme
 • Misbrugere eller tidligere misbrugere
 • Kronisk syge, handicappede og sindslidende
 • Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper
 • Etniske minoriteter, som har vanskeligt ved at blive integreret
 • Mennesker i krise
 • Pårørende til ovenstående målgrupper

For at hindre disse målgrupper øges yderligere, ydes der også tilskud til forebyggende indsatser. Til disse ydes maksimalt et tilskud på 5.000 kr. – et såkaldt skulderklap.

Ved særlige tilfælde hvor indsatsen når ud til mange, ydes der maksimalt et tilskud på 10.000 kr.

Puljer

Det er muligt at ansøge om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra to forskellige puljer: Hovedpuljen og Udviklingspuljen.   

 

Hovedpuljen

Udviklingspuljen

Yder tilskud til

Støtte af eksisterende indsatser og aktiviteter

Støtte af nye initiativer og spontane indsatser, der ligger uden for hovedpuljens årlige ansøgningsfrist

Ansøgnings frist

15. september (i 2019 er denne udskudt til 12. november)

Løbende (ansøg i så god tid som muligt, da rådet kun holder møde hvert kvartal)

Ansøgning

Udfyld skema som findes på www.syddjurs.dk. Husk at vedlægge et budget hvor indtægter og udgifter, for indsatsen der søges til, fremgår tydeligt.

Udfyld skema som findes på www.syddjurs.dk. Husk at vedlægge et budget hvor indtægter og udgifter, for indsatsen der søges til, fremgår tydeligt.

Behandling af ansøgning

Behandles i det politiske Udvalg for plan, udvikling og kultur, efter indstilling af Frivilligrådet

Behandles af Frivilligrådet og orienteres til det politiske Udvalg for plan, udvikling og kultur. Formandsbeslutning kan ved undtagelse træffes ved ansøgninger der kræver hurtig behandling

Afgørelser

Udsendes inden jul

Udsendes senest inden indsatsens afvikles

Udbetaling

Tilskud udbetales ved at indsende en anmodning herom, med angivelse af cvr nr. med tilknyttet Nemkonto

Tilskud udbetales ved at indsende en anmodning herom, med angivelse af cvr nr. med tilknyttet Nemkonto

Redegørelse

Indsendes senest 31. januar det efterfølgende år

Indsendes senest 31. januar det efterfølgende år

Retningslinjer (gælder for begge puljer)

Ansøgninger til de to puljer behandles efter følgende retningslinjer:

 • Indsatser der har et konkret socialt formål og primært udføres af frivillige
 • Indsatsen skal primært være rettet mod borgere bosat i kommunen
 • Den frivillige indsats skal være til gavn for andre end én selv og ens familie
 • Der kan ydes støtte til en frivillig forening/gruppe i en opstartsfase
 • Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner men til aktiviteter målrettet afgrænset grupper
 • Der ydes ikke tilskud til transport til/fra aktiviteten
 • Der ydes normalt ikke tilskud til husleje, forplejning, løn eller andre drifts- og administrationsudgifter

Den gode ansøgning…

 • Svarer fyldestgørende og præcist på spørgsmålene i spørgeskemaet
 • Afspejler kendskab til retningslinjerne  
 • Beskriver tydeligt hvordan indsatsen er i overensstemmelse med puljens målgruppe. Herunder en beskrivelse af hvordan målgruppen er udsat og hvorfor der er behov for indsatsen der søges om tilskud til
 • Beskriver værdien af indsatsen og hvordan den er med til at gøre en forskel for målgruppen
 • Er realistisk og tydelig ift. tal: antal deltagere, antal frivillige, frekvens af aktiviteter osv.
 • Indeholder et tydeligt og realistisk budget hvor indtægter og udgifter, for indsatsen der søges om midler til, fremgår (budgettet skal vedhæftes ansøgningen som en særskilt fil)
 • Tydeliggør hvad der ansøges om tilskud til helt konkret
 • Søger om et realistisk og velargumenteret tilskud

Relation til andre puljer

Det er muligt at modtage tilskud fra andre puljer parallelt med § 18, så længe det ikke er til det samme der ydes tilskud.

Tilskud fra andre puljer skal oplyses i forbindelse med ansøgningen, samt hvad de benyttes til.

Redegørelse for anvendelse af tilskud

Efter indsatsen har været afholdt, indsendes en redegørelse for anvendelsen af tilskuddet. Redegørelsen skal indsendes senest 31. januar det efterfølgende år ved at udfylde det elektroniske skema som findes på kommunens hjemmeside.

Ved tilskud over 10.000 kr. medsendes også et regnskab for indsatsen (der er sammenligneligt med budgettet indsendt med ansøgningen), der er bevilget til.

Ved mangelfuld redegørelse kan tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Brug for hjælp?

Generelt sørger vi for at indhente yderligere informationer hvis det vurderes fordelagtigt for ansøgningen. På samme vis hjælper vi også til med at ansøgningen behandles under den pulje hvor den har de bedste muligheder for at blive tilgodeset.

Ved spørgsmål eller brug for hjælp til udformning af ansøgning - kontakt Kultursekretariatet, kultursekretariatet@syddjurs.dk, tlf. 87 53 50 00